تعبیر خواب

تعبیر خواب
0

ترمز را در خواب بدون اتومبيل نمي توان ديد. چنانچه در خواب ببينيم سوار اتومبيلي…

تعبیر خواب
0

ترمه در خواب فريب و نيرنگ است و مجذوب شدن به دنياي خالي از معنويات…

تعبیر خواب
0

ترن زندگي است و کوپه خانواده. معبران خارجي تا آن جا که نوشته هايشان را…

تعبیر خواب
0

نوشته اند که ترنج نيز از ميوه هاي بهشتي است مانند سيب، انار، و انجير…

تعبیر خواب
0

ترنگبين يا ترنجبين را در خواب بي مورد و بدون مناسبت نمي بينيم. چون جنبه…

تعبیر خواب
0

تره از سبزيهاي خوردني است اما از انواع خوب آن نيست زيرا در خواب هاي…

تعبیر خواب
0

ترياک يک ماده مخدره است و در خواب ديدن آن نشانگر تعطيل کارها است. اگر…

تعبیر خواب
0

ديدن تسبيح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگي و ترس از…

تعبیر خواب
0

اگر زن در خواب تشت ببيند طبيعي است و اگر مرد ببيند غير طبيعي است…

تعبیر خواب
0

تريبون در خواب تجسمي است از غرور و خود خواهي و تفاخر و زياده طلبي.…

1 2 3 81