اسم دختر

اسم دختر
0

آيه :    (عربي) 1- نشانه، نشان‌، معجزه، دليل، حجت، برهان؛ 2- اعجوبه، عجيبه. +…

اسم دختر
0

آيناز :    (تركي ـ فارسي) (آي = ماه + ناز)، 1- ماه قشنگ و…

اسم دختر
0

آينا:    1- (تركمني) به معني آیينه؛ 2- (تركي) آیينه، آبگينه، شيشه، شفاف، صورت سفيد…

اسم دختر
0

آيلر:   (تركي) 1- جمع ماه، ماه  ها؛ 2- (به مجاز) زيبارو.

اسم دختر
1

آيلار :    (تركي) 1- زيبا و پاك، جمع ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو.

1 2 3 148