فال انبیا

(112 نفر با میانگین: 309 از 5)

فال انبیا

گرفتن فال انبیا الهی

چشمها را بسته چند نفس عمیق بکشید

با حضور ذهن سوره حمد را بخوانید

حال آنچه را که مایلید قصد و نیت کنید

آنگاه برای گرفتن فال کلیک کنید

Histat